Skip to main content

width & height

فواصل استانداردی که توی دیزاین استفاده شده به ترتیب پایین هستند:

255075100auto

تمامی مقادیر بالا بر اساس درصد می‌باشند.

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.

Width#

برای استفاده از widthها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

width
w-25w-50w-75w-100w-auto
max-width
mw-25mw-50mw-75mw-100mw-auto

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.

Height#

برای استفاده از heightها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

height
h-25h-50h-75h-100h-auto
max-height
mh-25mh-50mh-75mh-100mh-auto

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.