Skip to main content

margin & padding

فواصل استانداردی که توی دیزاین استفاده شده به ترتیب پایین هستند:

06812162436

Margins#

برای استفاده از marginها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

margin-top
mt-0mt-6mt-8mt-12mt-16mt-24mt-36
margin-right
mr-0mr-6mr-8mr-12mr-16mr-24mr-36
margin-bottom
mb-0mb-6mb-8mb-12mb-16mb-24mb-36
margin-left
ml-0ml-6ml-8ml-12ml-16ml-24ml-36

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.

Paddings#

برای استفاده از paddingها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

padding-top
pt-0pt-6pt-8pt-12pt-16pt-24pt-36
padding-right
pr-0pr-6pr-8pr-12pr-16pr-24pr-36
padding-bottom
pb-0pb-6pb-8pb-12pb-16pb-24pb-36
padding-left
pl-0pl-6pl-8pl-12pl-16pl-24pl-36

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.