Skip to main content

colors

تمام رنگ‌های استانداردی که توی دیزاین استفاده شده به ترتیب پایین هستند:

vbluevbluehvbluetvbluelvgreenvgreenhvgreentgray900gray800gray700gray600gray500gray400gray300gray200gray20025gray100gray75gray50gray505gray5010gray5020gray5035red400red600red700yellow400yellow500magenta400orange400orange600green400green600blue400blue500blue600

تمامی رنگ‌های بالا با تغییر حالت روشن و تاریک تغییر می‌کنند.

Color#

برای استفاده از رنگ‌ها به عنوان colorها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

color-vbluecolor-vbluehcolor-vbluetcolor-vbluelcolor-vgreencolor-vgreenhcolor-vgreentcolor-gray900color-gray800color-gray700color-gray600color-gray500color-gray400color-gray300color-gray200color-gray20025color-gray100color-gray75color-gray50color-gray505color-gray5010color-gray5020color-gray5035color-red400color-red600color-red700color-yellow400color-yellow500color-magenta400color-orange400color-orange600color-green400color-green600color-blue400color-blue500color-blue600

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.

Background Color#

برای استفاده از رنگ‌ها به عنوان background-colorها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

bg-color-vbluebg-color-vbluehbg-color-vbluetbg-color-vbluelbg-color-vgreenbg-color-vgreenhbg-color-vgreentbg-color-gray900bg-color-gray800bg-color-gray700bg-color-gray600bg-color-gray500bg-color-gray400bg-color-gray300bg-color-gray200bg-color-gray20025bg-color-gray100bg-color-gray75bg-color-gray50bg-color-gray505bg-color-gray5010bg-color-gray5020bg-color-gray5035bg-color-red400bg-color-red600bg-color-red700bg-color-yellow400bg-color-yellow500bg-color-magenta400bg-color-orange400bg-color-orange600bg-color-green400bg-color-green600bg-color-blue400bg-color-blue500bg-color-blue600

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.

Border Color#

برای استفاده از رنگ‌ها به عنوان border-colorها از کلاس‌های زیر استفاده می‌کنیم:

border-color-vblueborder-color-vbluehborder-color-vbluetborder-color-vbluelborder-color-vgreenborder-color-vgreenhborder-color-vgreentborder-color-gray900border-color-gray800border-color-gray700border-color-gray600border-color-gray500border-color-gray400border-color-gray300border-color-gray200border-color-gray20025border-color-gray100border-color-gray75border-color-gray50border-color-gray505border-color-gray5010border-color-gray5020border-color-gray5035border-color-red400border-color-red600border-color-red700border-color-yellow400border-color-yellow500border-color-magenta400border-color-orange400border-color-orange600border-color-green400border-color-green600border-color-blue400border-color-blue500border-color-blue600

با کلیک روی هر کلاس، آن کلاس کپی می‌شود.